Pracovní skupiny

Jednotlivé specifické cíle Partnerství 2030+ jsou naplňovány prostřednictvím práce dvou pracovních skupin:

Pracovní skupina Wellbeing (pod vedením Lenky Felcmanové)

Pracovní skupina Střední článek (pod vedením Vladimíra Srba)

V pracovních skupinách jsou zastoupeni jak odborní partneři, tak i organizace členů správní rady a konzultační partneři. Kritériem pro zastoupení v pracovní skupině je, zda má daná organizace kapacitu a vůli realizovat opatření k dosažení stanoveného cíle.

Pracovní skupiny navrhují:

  • Výstupy vedoucí k dosažení cíle, indikátory naplnění
  • Opatření a závazky jednotlivých partnerských organizací
  • Složení pracovní skupiny (s kým ještě potřebujeme spolupracovat k realizaci výstupů)

Pracovní skupina Wellbeing

Bořivoj Brdíčka

Jednota školských informatiků

Zástupce organizace Odborného partnera

Další info

Dlouholetý kurátor vzdělávacích technologií a duchovní otec Učitelského spomocníka (spomocnik.cz). V současnosti působí jako člen Výkonného výboru Jednoty školských informatiků, zástupce pro Stálou konferenci asociací ve vzdělávání, hodnotitel evropských projektů.

Markéta Dvořáková

Národní síť Místních akčních skupin

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Od roku 2004 se zabývá tvorbou a řízením projektů v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování. Je ředitelkou místní akční skupiny Brdy-Vltava, která se mimo jiného zabývá rozvojem a strategickým řízením vzdělávací a sociální oblasti na svém území. V rámci Národní sítě MAS působí jako vedoucí pracovní skupiny Sociální.

Šárka Eisová

Asociace výchovných poradců

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Vystudovala český jazyk, literaturu a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Pedagožkou je více než dvacet let. Začínala na malé vesnické základní škole, kde působila jedenáct let, pět let učila na SOŠ a SOU. Po čtyři roky provázela k maturitě třídu stavařů. Působení v tomto článku vzdělávání hodnotí jako veliké obohacení a připadala si zde nejpotřebnější. V současnosti šestým rokem působí na základní škole v Kladně jako výchovná poradkyně a třídní učitelka. Věnuje se tématu snižování nerovností ve vzdělávání, nesoutěživému pojetí tělesné výchovy. Je členkou Učitelské platformy a Asociace výchovných poradců.

Lenka Felcmanová

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Vedoucí expertka pracovní skupiny Wellbeing

Další info

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálněpedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem.

František Halada

Asociace ředitelů základních škol ČR

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Působil více než čtyřicet let ve školství. Do roku 1989 jako učitel češtiny, hudební výchovy a tělocviku, později se již jako ředitel věnoval nejen rozvoji vlastní školy, ale i vzdělávání dospělých. Po odchodu do důchodu je stále členem Asociace ředitelů základních škol ČR, lektoruje v rámci NPI a předává zkušenosti mladším kolegům. Pracuje také v expertním panelu při MŠMT k revizím RVP.

Linda Jandejsková

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Zakladatelka spolku Cyril Mooney Education, z. s. (2015). V roce 2007 se setkala při tvorbě dokumentárního filmu Tvé místo vedle mě (Sit Beside Me) s vizionářskou ředitelkou školy v indické Kalkatě, sestrou Cyril Mooney, PhD. Coby poučený laik se spolu s učiteli, metodiky a rodiči rozhodla inkluzivní metodu Cyril Mooney nabídnout českým školám. Své kolegy podporuje v tom, aby nástroje hodnotového vzdělávání dále rozvíjeli a předávali v rámci MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, ZUŠ, NZDM i v neformálním vzdělávání. Coby koproducentka a střihačka se podílela na tvorbě několika dalších dokumentárních filmů (Jano Koehler, Helios) a této činnosti se věnuje i nadále.

Anna Kubíčková

Society for All 

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Působí v Society for all, z. s., jako členka expertního týmu a koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem. Aktivně působí na katedře speciální pedagogiky PedF UK, kde vystudovala magisterský program Speciální pedagogika a nyní zde pokračuje v doktorandském programu, v jehož rámci realizuje projekt s názvem Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí. V roce 2019 se zúčastnila konference v Londýně na téma podpory žáků ze sociálně znevýhodněných oblastí a absolvovala dvouměsíční stáž v Illinois (USA), kde se zúčastnila školení a konferencí týkajících se implementačního rámce Pozitivní podpory chování PBIS a je nadále v profesním kontaktu s předními odborníky v této oblasti. Na stáži ve Vancouveru (Kanada) navázala spolupráci s odborníky implementujícími PBIS na místních školách.

Jiří Kyliánek

Učitelská platforma

Zástupce organizace Odborného partnera

Lucie Myšková

Pražské centrum primární prevence

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Marie Salomonová

Nevypusť Duši

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Vystudovala neurovědu na britské University of Nottingham a po návratu do ČR v roce 2015 spoluzaložila a nyní vede neziskovou organizaci Nevypusť Duši. Ta ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze. Přináší prevenci a dovednosti v oblasti wellbeingu žákům a učitelům 2.stupně ZŠ a SŠ. V organizaci Nevypusť Duši spolupracuje multidisciplinární tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků a studentů těchto oborů a mladí lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Lektoři provedli preventivními programy více než 10 000 školáků a přes 500 učitelů, školám poskytují i užitečné materiály z oblasti duševního zdraví. Marie spolupracuje na reformě péče o duševní zdraví s Ministerstvem zdravotnictví a je členkou Rady vlády pro duševní zdraví. Sama má zkušenost s duševním onemocněním, které se u ní poprvé projevilo na základní škole.

Hana Střechová

Česká rada dětí a mládeže

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Jako konzultant akčního plánování se několik posledních let věnovala podpoře při plánování rozvoje škol a území. Mezi lety 2016 až 2022 se spolupodílela na realizaci projektů zaměstnanosti v Karlovarském kraji, kde působila jako kariérový poradce pro profesní dráhu, mnohdy také jako krizový intervent. Její srdce však patří neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže, rozvoji volnočasových aktivit a to jak pro děti, tak i pro seniory, čímž se snaží nastartovat mezigenerační dialog.

Jitka Svátková

Asociace pracovníků PPP

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Zabývá se dlouhodobě dětskou poradenskou psychologií, od roku 2003 v rámci Pedagogicko – psychologické poradny Středočeského kraje, kterou nyní zastupuje v organizaci Asociace pracovníků PPP. Má zkušenosti i jako školní psycholog a s prací na Lince bezpečí. Setkává se s problémy i úspěchy dětí na školách, věnuje se diagnostice i následné péči, ve spolupráci se školami se snaží o nastavení vhodných forem opatření pro jednotlivé žáky, případně jak jim v budoucnu předcházet.

Blanka Vaculík Pravdová

Učitel naživo

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Devatenáct let učila žáky 2. a 3. stupně na ostravských gymnáziích a provázela na praxi studenty učitelství Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2012 se věnuje přípravě budoucích učitelů, nejdříve na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, nyní v organizaci Učitel naživo. Výzkumně se věnuje tématu utváření profesního sebepojetí učitele a studenta učitelství. V současnosti je odbornou garantkou programu Učitel naživo a podílí se na koordinaci činnosti Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů.

Lukáš Vlček

Asociace krajských vzdělávacích zařízení

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Ředitel Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň, jež je součástí Asociace krajských vzdělávacích zařízení. Vzdělavatel a propagátor celoživotního učení, dalšího vzdělávání (především DVPP). Aktuálně se zaměřuje na téma osobnostního a sociálního rozvoje, kariérového poradenství, komunikaci a digitální kompetence. Zajímá ho také téma regionální spolupráce partnerů ve vzdělávací oblasti.

Tomáš Vokáč

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Od roku 2015 působí na pozici výkonného ředitele Mezinárodní ceny vévody v Edinburghu (DofE) v České republice. Vystudoval historii a teorii umění a kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2012 získal doktorát (Ph.D.). Je držitelem Ceny Václava Königsmarka a byl nominován na Cenu Jana Palacha. Působí v několika odborných komisích a profesních sdruženích SKAV, ČRDM apod. Je členem školské rady ZŠ TGM na Praze 7. V rámci DofE zastupuje Českou republiku v mnoha pracovních skupinách a poradních orgánech globální organizace Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Aktivně se věnuje tématům neformálního vzdělávání, moderním trendům ve vzdělávání mládeže a dospělých, odbornému firemnímu dobrovolnictví včetně měření jejich dopadů a přínosů.

Petra Wünschová

Centrum LOCIKA

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětského terapeuta a arteterapeuta specializovaného na téma domácího násilí. Za dvacet let praxe přímo pracovala s více než tisíci dětmi z rodin zasažených domácím násilím, dalších osm set případů intervidovala a odborně řídila. Petra absolvovala specializované vzdělávání v oblasti terapie, terapie traumatu a pomoci obětem násilí u nás i v zahraničí. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší. V rámci akreditovaných kurzů proškolila přes šest set odborníků. Práci Centra LOCIKA prezentovala na třech zahraničních, deseti mezinárodních a pětadvaceti domácích odborných domácích konferencích. V rámci prevence Petra vystupuje i ve veřejném prostoru a médiích, například byla spíkrem TED Talk Prague 2019 či hostem pořadu DVTV. V roce 2019 byla jmenována členkou Výboru vlády pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Pod výborem vede pracovní skupinu zaměřenou na potřeby dětí ohrožených domácím násilím. Dále je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Českého institutu biosyntézy a České arteterapeutické asociace.

Ferdinand Hrdlička

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zástupce organizace Konzultačního partnera

Dana Pražáková

Česká školní inspekce

Zástupkyně organizace Konzultačního partnera

Další info

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

Marie Polášková

Národní ústav duševního zdraví

Zástupkyně organizace Konzultačního partnera

Další info

V roce 2022 se do ČR vrátila z britského Oxfordu, kde vystudovala magisterský obor v psychologickém výzkumu. Od roku 2022 pracuje v rámci Národního ústavu duševního zdraví ve výzkumné skupině zaměřené na duševní zdraví dětí a dospívajících. Nyní kromě výzkumu pracuje na projektu podporujícím duševní zdraví dětí, rodičů a učitelů v ČR, zasažených válkou na Ukrajině, v rámci kterého se podílí na tvorbě materiálů a školení.

Martina Kaděrová

Facilitátorka setkání pracovní skupiny

Pracovní skupina Střední článek

Zuzana Bukovská

Učitel naživo

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Koordinátorka vzdělávacího programu Ředitel naživo v organizaci Učitel naživo a nově vznikajícího kvalifikačního studia pro ředitele škol Lídr školy v NPI. Oba programy se zaměřují na pedagogický leadership, kulturu neustálého profesního učení a sledování dopadu výuky na učení dětí. Začínala jako učitelka na základní a střední škole, později se stala ředitelkou malé vesnické i velké městské základní školy. Zkušenosti má i jako starostka a místostarostka malé obce.

Miroslav Hřebecký

EDUin a Nadační fond Eduzměna

Zástupce organizace Odborného partnera

Další info

Programový ředitel EDUin, o. p. s. Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Od roku 2003 působí vedle toho jako lektor dalšího vzdělávání pracovníků ve školství, jeho semináři prošlo přes 5000 účastníků. Specializuje se mimo jiné na spolupráci se zřizovateli škol, je zakladatelem a odborným garantem Klubu zřizovatelů při EDUin. Angažuje se v myšlence vybudování středního článku, je zapojen v příslušných pracovních skupinách k tomuto tématu v rámci Partnerství 2030+, MŠMT i programu Eduzměna. Pro spolupráci v území nabízí konzultace v oblasti odbřemeňování ředitelů, procesního řízení (procesní audity škol) a v tématu komunikace školy s rodiči.

Roman Křivánek

Asociace krajských vzdělávacích zařízení

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Je dlouholetým odborníkem v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a projektového řízení. Začínal jako učitel a metodik na SŠ a VOŠ. Své zkušenosti později zúročil na vedoucích pozicích městského a krajského Pedagogického centra. Aktuálně pracuje jako ředitel Vysočina Education PO Kraje Vysočina, zařízení pro DVPP a SSŠ. Je spoluzakladatelem a místopředsedou Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z. s. Své zkušenosti ze zahraničních stáží (EU – především Finsko, Francie, USA) zúročil v realizaci mezinárodních projektů zaměřených především na inovace ve vzdělávání, podporu managementu a vzdělávací systémy. Je průvodcem Regionální leadership akademie v Kraji Vysočina a členem pracovní skupiny Střední článek projektu Partnerství 2030+. Publikuje v odborném i regionálním tisku a přednáší Filosofii a etiku na Soukromé VOŠ sociální v Jihlavě.

Petra Mazancová

Učitelská platforma

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Působí jako učitelka angličtiny a základů společenských věd na gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Od roku 2017 je předsedkyní Učitelské platformy, spolku – profesního sdružení učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy tak je aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost.

Zbyněk Němec

Society for All

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Profesí speciální pedagog, v minulosti deset let působil v přímé práci s dětmi s tělesným a mentálním postižením, dva roky také pracoval v poradenství (ve speciálně pedagogickém centru). V současnosti je jeho hlavním pracovištěm Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, kde od roku 2014 učí na katedře speciální pedagogiky. Je členem Society for All, z. s. (SOFA), jako metodik a lektor také spolupracuje s obecně prospěšnou společností Nová škola. Ve výukové činnosti i v různých výzkumných nebo aplikovaných projektech se věnuje zejména problematice vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, práci asistentů pedagoga, otázkám segregace a podpory segregovaných škol, ale i dalším širším kontextům vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Markéta Pošíková

Národní síť Místních akčních skupin

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s., která si již více než patnáct let klade za cíl podpořit partnerství a spolupráci mezi sektory při rozvoji konkrétního venkovského území ve Středních Čechách.Téměř celé desetiletí působí jako vedoucí Pracovní skupiny Národní sítě Místních akčních skupin ČR, která stála v roce 2015 u vzniku Místních akčních plánů vzdělávání, které si kladou za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v regionálním školství. Vede MAP na Kolínsku a na Nymbursku. Má zkušenosti s komunitní prací v území, podporuje mezinárodní dobrovolnictví organizováním workcampů a preferuje rozvoj území „odspodu“ s významným zapojením komunity.

Vladimír Srb

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Vedoucí expert pracovní skupiny Střední článek

Další info

Je konzultant ve vzdělávání, věnuje se problematice efektivního vedení a řízení školství na regionální úrovni. Od roku 2020 vede pracovní skupinu Střední článek v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. V letech 2018–2020 vedl vzdělávací program Nadace České spořitelny a pracoval ve správních radách organizací Učitel naživo a Elixír do škol. V letech 2010–2017 zastával funkci ředitele projektu Pomáháme školám k úspěchu. V letech 2000 až 2010 se věnoval osobnostní a sociální výchově v rámci organizace Projekt Odyssea. Začínal jako učitel angličtiny na základní škole, učitel informatiky na gymnáziu a instruktor zážitkové pedagogiky.

Jan Sýkora

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Má zkušenosti s výukou na všech typech škol, zaměřuje se na neformální vzdělávání, je členem několika neziskových organizací a tátou tří dětí. Je zřizovatelem a ředitelem ZŠ Hučák v Hradci Králové, školy, která vzdělává podle Jenského plánu. Zakládal Asociaci malých inovativních škol, kterou reprezentuje ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání – SKAV. Má zkušenosti z několika studijních cest v Nizozemsku a dalších evropských zemích. V Královéhradeckém kraji spolupracuje s MAPy i s krajem, kde je členem komise pro vzdělávání.

Martin Šmahel

Asociace ředitelů základních škol ČR

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Ředitelem základní školy je dvacet sedm roků, z toho drtivou většinu na ZŠ Plaňany v okrese Kolín. Je dlouholetým členem Asociace ředitelů základních škol ČR a druhým rokem členem její Rady. V roce 2005 byl zakládajícím členem MAS Podlipansko, o. p. s. a je členem řídícího výboru MAP na Kolínsku.

Michal Tarant

Česká rada dětí a mládeže

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Profesně působí jako učitel odborných předmětů ekologie, ochrana přírody nebo rekultivace na SOŠ Schola Humanitas v Litvínově. Tam dále působí jako vedoucí ekologického centra VIANA a projektový manažer školy. Od září 2020 je také ředitelem nově vznikající střední průmyslové školy v Litvínově, která zahájí činnost 1. 9. 2022. Je místopředsedou České rady dětí a mládeže a členem Junáka – českého skauta, aktuálně jako předseda okresní rady v Mostě a vedoucí mosteckého střediska. V minulosti působil sedmnáct let v Náčelnictvu Junáka.

Hana Košťálová

Odborná oponentka pracovní skupiny

Další info

Původně učitelka češtiny a pedagogiky. V roce 1997 přinesla do České republiky mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking, kterému se věnovala patnáct let jako národní koordinátorka a lektorka. A ještě dnes se sem tam nechá k lektorování zlákat. Od roku 2010 pracuje pro projekt Pomáháme školám k úspěchu jako jeho odborná vedoucí. Projekt vede síť více než sta veřejných základních škol, které chtějí podpořit každého svého žáka v tom, aby se stal nezávislým a přemýšlivým čtenářem a pisatelem. Hana Košťálová externě spolupracuje s Ředitelem naživo a ve skupině zaměřené na střední článek v projektu Partnerství 2030+. Pro spolupráci v území nabízí konzultace v oblasti čtenářství, pisatelství, sledování dopadu výuky na učení žáka, společného učení pedagogů a pedagogického vedení škol.

Arnošt Veselý

Odborný oponent pracovní skupiny

Martina Běťáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zástupkyně organizace Konzultačního partnera

Tomáš Zatloukal

Česká školní inspekce

Zástupce organizace Konzultačního partnera

Jana Stejskalová

Facilitátorka setkání pracovní skupiny

Další info

Celý svůj profesní život se věnuje prozkoumávání pedagogických témat. Nejdříve vyučovala na 1. stupni ZŠ v Trutnově, dále působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka a poté na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele. V průběhu ředitelské praxe započala svou lektorskou dráhu – vedla programy pro koordinátory ŠVP, připravovala a realizovala projekty a vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky, pedagogy a školní týmy. Své profesní portfolio si dále rozšířila o mentorské dovednosti. V současnosti působí jako lektorka, mentorka a konzultantka.