Pracovní skupiny

partnerstvi ikona pracovni skupiny - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Jednotlivé specifické cíle Partnerství 2030+ jsou naplňovány prostřednictvím práce dvou pracovních skupin:

Pracovní skupina Wellbeing (pod vedením Lenky Felcmanové)

Pracovní skupina Střední článek (pod vedením Vladimíra Srba)

V pracovních skupinách jsou zastoupeni jak odborní partneři, tak i organizace členů správní rady a konzultační partneři. Kritériem pro zastoupení v pracovní skupině je, zda má daná organizace kapacitu a vůli realizovat opatření k dosažení stanoveného cíle.

Pracovní skupiny navrhují:

  • Výstupy vedoucí k dosažení cíle, indikátory naplnění
  • Opatření a závazky jednotlivých partnerských organizací
  • Složení pracovní skupiny (s kým ještě potřebujeme spolupracovat k realizaci výstupů)

Pracovní skupina Wellbeing

partnerstvi borivoj brdicka - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Bořivoj Brdíčka

Jednota školských informatiků

Zástupce organizace Odborného partnera

Další info

Dlouholetý kurátor vzdělávacích technologií a duchovní otec Učitelského spomocníka (spomocnik.cz). V současnosti působí jako člen Výkonného výboru Jednoty školských informatiků, zástupce pro Stálou konferenci asociací ve vzdělávání, hodnotitel evropských projektů.

partnerstvi marketa dvorakova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Markéta Dvořáková

Národní síť Místních akčních skupin

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Od roku 2004 se zabývá tvorbou a řízením projektů v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování. Je ředitelkou místní akční skupiny Brdy-Vltava, která se mimo jiného zabývá rozvojem a strategickým řízením vzdělávací a sociální oblasti na svém území. V rámci Národní sítě MAS působí jako vedoucí pracovní skupiny Sociální.

partnerstvi sarka eisova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Šárka Eisová

Asociace výchovných poradců

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Vystudovala český jazyk, literaturu a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Pedagožkou je více než dvacet let. Začínala na malé vesnické základní škole, kde působila jedenáct let, pět let učila na SOŠ a SOU. Po čtyři roky provázela k maturitě třídu stavařů. Působení v tomto článku vzdělávání hodnotí jako veliké obohacení a připadala si zde nejpotřebnější. V současnosti šestým rokem působí na základní škole v Kladně jako výchovná poradkyně a třídní učitelka. Věnuje se tématu snižování nerovností ve vzdělávání, nesoutěživému pojetí tělesné výchovy. Je členkou Učitelské platformy a Asociace výchovných poradců.

partnerstvi lenka felcmanova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Lenka Felcmanová

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Vedoucí expertka pracovní skupiny Wellbeing

Další info

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálněpedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem.

partnerstvi linda jandejskova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Linda Jandejsková

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Zakladatelka spolku Cyril Mooney Education, z. s. (2015). V roce 2007 se setkala při tvorbě dokumentárního filmu Tvé místo vedle mě (Sit Beside Me) s vizionářskou ředitelkou školy v indické Kalkatě, sestrou Cyril Mooney, PhD. Coby poučený laik se spolu s učiteli, metodiky a rodiči rozhodla inkluzivní metodu Cyril Mooney nabídnout českým školám. Své kolegy podporuje v tom, aby nástroje hodnotového vzdělávání dále rozvíjeli a předávali v rámci MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, ZUŠ, NZDM i v neformálním vzdělávání. Coby koproducentka a střihačka se podílela na tvorbě několika dalších dokumentárních filmů (Jano Koehler, Helios) a této činnosti se věnuje i nadále.

partnerstvi anna kubickova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Anna Kubíčková

Society for All 

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Působí v Society for all, z. s., jako členka expertního týmu a koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem. Aktivně působí na katedře speciální pedagogiky PedF UK, kde vystudovala magisterský program Speciální pedagogika a nyní zde pokračuje v doktorandském programu, v jehož rámci realizuje projekt s názvem Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí. V roce 2019 se zúčastnila konference v Londýně na téma podpory žáků ze sociálně znevýhodněných oblastí a absolvovala dvouměsíční stáž v Illinois (USA), kde se zúčastnila školení a konferencí týkajících se implementačního rámce Pozitivní podpory chování PBIS a je nadále v profesním kontaktu s předními odborníky v této oblasti. Na stáži ve Vancouveru (Kanada) navázala spolupráci s odborníky implementujícími PBIS na místních školách.

partnerstvi marie salomonova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Marie Salomonová

Nevypusť Duši

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Vystudovala neurovědu na britské University of Nottingham a po návratu do ČR v roce 2015 spoluzaložila a nyní vede neziskovou organizaci Nevypusť Duši. Ta ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze. Přináší prevenci a dovednosti v oblasti wellbeingu žákům a učitelům 2.stupně ZŠ a SŠ. V organizaci Nevypusť Duši spolupracuje multidisciplinární tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků a studentů těchto oborů a mladí lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Lektoři provedli preventivními programy více než 10 000 školáků a přes 500 učitelů, školám poskytují i užitečné materiály z oblasti duševního zdraví. Marie spolupracuje na reformě péče o duševní zdraví s Ministerstvem zdravotnictví a je členkou Rady vlády pro duševní zdraví. Sama má zkušenost s duševním onemocněním, které se u ní poprvé projevilo na základní škole.

Zuzana Libanska - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Zuzana Libánská

Učitelská platforma

Zástupce organizace Odborného partnera

Další info

Oblast školství a vzdělávání ji vždy lákala. Přestože původně vystudovala jiný obor a působila jako projektový specialista v odděleních marketingu a prodeje v telekomunikacích, ke svému dětskému snu učit se nakonec přeci jen dostala, vystudovala učitelský obor a od roku 2013 pracuje ve školství. Jelikož ji vždy zajímala péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a duševní zdraví dětí, rozšířila si svou odbornou kvalifikaci studiem výchovného poradenství na katedře psychologie. Vzdělání považuje za největší devízu každého člověka a usiluje o to, aby měly všechny děti rovné podmínky k jeho dosažení. Jako důležitou součást vzdělávacího procesu vnímá duševní pohodu, nebo řekněme wellbeing, který nejde proti výkonu, jak se někteří mylně domnívají, ale naopak jej akceleruje. Žáky vede nejen k toleranci, respektu a lásce k sobě i druhým, ale také ke zodpovědnosti za své vlastní vzdělávání. Jako velmi důležitou součást vzdělávacího procesu považuje též partnerství mezi učiteli a rodiči, které by mělo být dětem pevnou oporou.

partnerstvi lucie myskova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Lucie Myšková

Pražské centrum primární prevence

Zástupkyně organizace Odborného partnera

partnerstvi jitka svatkova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Jitka Svátková

Asociace pracovníků PPP

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Zabývá se dlouhodobě dětskou poradenskou psychologií, od roku 2003 v rámci Pedagogicko – psychologické poradny Středočeského kraje, kterou nyní zastupuje v organizaci Asociace pracovníků PPP. Má zkušenosti i jako školní psycholog a s prací na Lince bezpečí. Setkává se s problémy i úspěchy dětí na školách, věnuje se diagnostice i následné péči, ve spolupráci se školami se snaží o nastavení vhodných forem opatření pro jednotlivé žáky, případně jak jim v budoucnu předcházet.

partnerstvi-ikona-zena

Pavla Kovářová

Asociace krajských vzdělávacích zařízení

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Vystudovala sociální politiku a práci a sociologii na Masarykově univerzitě. Od r. 2007 se věnovala různým projektům v sociálních službách v Jihomoravském kraji, působila jako inspektorka poskytování sociálních služeb. Od r. 2017 je koordinátorkou péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji, včetně zapojení v projektech Reformy péče o duševní zdraví. Podílí se mimo jiné na rozvoji služeb v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících, koordinuje vzájemnou spolupráci sociálního, školského a zdravotního sektoru. Ve Vzdělávacím institutu pro Moravu, jež je součástí Asociace krajských vzdělávacích zařízení, působí jako vedoucí oddělení vzdělávání v sociálních službách. Spolupracuje s ostatními krajskými vzdělávacími zařízeními na přenosu informací a implementaci aktivit pracovní skupiny.

partnerstvi tomas vokac - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Tomáš Vokáč

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Od roku 2015 působí na pozici výkonného ředitele Mezinárodní ceny vévody v Edinburghu (DofE) v České republice. Vystudoval historii a teorii umění a kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2012 získal doktorát (Ph.D.). Je držitelem Ceny Václava Königsmarka a byl nominován na Cenu Jana Palacha. Působí v několika odborných komisích a profesních sdruženích SKAV, ČRDM apod. Je členem školské rady ZŠ TGM na Praze 7. V rámci DofE zastupuje Českou republiku v mnoha pracovních skupinách a poradních orgánech globální organizace Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Aktivně se věnuje tématům neformálního vzdělávání, moderním trendům ve vzdělávání mládeže a dospělých, odbornému firemnímu dobrovolnictví včetně měření jejich dopadů a přínosů.

partnerstvi petra wunschova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Petra Wünschová

Centrum LOCIKA

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětského terapeuta a arteterapeuta specializovaného na téma domácího násilí. Za dvacet let praxe přímo pracovala s více než tisíci dětmi z rodin zasažených domácím násilím, dalších osm set případů intervidovala a odborně řídila. Petra absolvovala specializované vzdělávání v oblasti terapie, terapie traumatu a pomoci obětem násilí u nás i v zahraničí. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší. V rámci akreditovaných kurzů proškolila přes šest set odborníků. Práci Centra LOCIKA prezentovala na třech zahraničních, deseti mezinárodních a pětadvaceti domácích odborných domácích konferencích. V rámci prevence Petra vystupuje i ve veřejném prostoru a médiích, například byla spíkrem TED Talk Prague 2019 či hostem pořadu DVTV. V roce 2019 byla jmenována členkou Výboru vlády pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Pod výborem vede pracovní skupinu zaměřenou na potřeby dětí ohrožených domácím násilím. Dále je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Českého institutu biosyntézy a České arteterapeutické asociace.

Lucie Bibova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Lucie Bíbová

Česká rada dětí a mládeže

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Vystudovala Psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má zkušenosti z oblasti prevence, pracovala například jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládeže nebo jako lektorka preventivních programů na školách. Je absolventkou dramaterapeutického výcviku s arteterapeutickým přesahem v metodě Developmental Transformations. Věnovala se i vedení dětského oddílu a pořádání mnoha táborů pro děti a mladé lidi. V České radě dětí a mládeže se věnuje především podpoře oblasti duševního zdraví a wellbeingu. 

partnerstvi ikona muz - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Ferdinand Hrdlička

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zástupce organizace Konzultačního partnera

partnerstvi dana prazakova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Dana Pražáková

Česká školní inspekce

Zástupkyně organizace Konzultačního partnera

Další info

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

Pracovní skupina Střední článek

partnerstvi miroslav hrebecky - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Miroslav Hřebecký

EDUin a Nadační fond Eduzměna

Zástupce organizace Odborného partnera

Další info

Programový ředitel EDUin, o. p. s. Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Od roku 2003 působí vedle toho jako lektor dalšího vzdělávání pracovníků ve školství, jeho semináři prošlo přes 5000 účastníků. Specializuje se mimo jiné na spolupráci se zřizovateli škol, je zakladatelem a odborným garantem Klubu zřizovatelů při EDUin. Angažuje se v myšlence vybudování středního článku, je zapojen v příslušných pracovních skupinách k tomuto tématu v rámci Partnerství 2030+, MŠMT i programu Eduzměna. Pro spolupráci v území nabízí konzultace v oblasti odbřemeňování ředitelů, procesního řízení (procesní audity škol) a v tématu komunikace školy s rodiči.

partnerstv roman krivanek - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Roman Křivánek

Asociace krajských vzdělávacích zařízení

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Je dlouholetým odborníkem v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a projektového řízení. Začínal jako učitel a metodik na SŠ a VOŠ. Své zkušenosti později zúročil na vedoucích pozicích městského a krajského Pedagogického centra. Aktuálně pracuje jako ředitel Vysočina Education PO Kraje Vysočina, zařízení pro DVPP a SSŠ. Je spoluzakladatelem a místopředsedou Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z. s. Své zkušenosti ze zahraničních stáží (EU – především Finsko, Francie, USA) zúročil v realizaci mezinárodních projektů zaměřených především na inovace ve vzdělávání, podporu managementu a vzdělávací systémy. Je průvodcem Regionální leadership akademie v Kraji Vysočina a členem pracovní skupiny Střední článek projektu Partnerství 2030+. Publikuje v odborném i regionálním tisku a přednáší Filosofii a etiku na Soukromé VOŠ sociální v Jihlavě.

partnerstvi petra mazancova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Petra Mazancová

Učitelská platforma

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

Působí jako učitelka angličtiny a základů společenských věd na gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Od roku 2017 je předsedkyní Učitelské platformy, spolku – profesního sdružení učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy tak je aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost.

partnerstvi 2030 jana munzbergerova kruh - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Jana Münzbergerová

Učitel naživo

Zástupkyně organizace Odborného partnera

Další info

 Je zodpovědná za rozvoj strategie učitelské priority v organizaci Učitel naživo, která se zaměřuje na podporu kvalitního vzdělávání budoucích učitelů.
Vyučovala na všech stupních škol v ČR i v zahraničí (vedla českou sekci na lektorátu Dijon, Francie), byla zástupkyní ředitele pražského gymnázia, působila jako hlavní metodička dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje. 8 let byla v roli místostarostky a starostky středočeské obce.

partnerstvi zbynek nemec - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Zbyněk Němec

Society for All

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Profesí speciální pedagog, v minulosti deset let působil v přímé práci s dětmi s tělesným a mentálním postižením, dva roky také pracoval v poradenství (ve speciálně pedagogickém centru). V současnosti je jeho hlavním pracovištěm Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, kde od roku 2014 učí na katedře speciální pedagogiky. Je členem Society for All, z. s. (SOFA), jako metodik a lektor také spolupracuje s obecně prospěšnou společností Nová škola. Ve výukové činnosti i v různých výzkumných nebo aplikovaných projektech se věnuje zejména problematice vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, práci asistentů pedagoga, otázkám segregace a podpory segregovaných škol, ale i dalším širším kontextům vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

partnerstvi marketa posikova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Markéta Pošíková

Národní síť Místních akčních skupin

Zástupkyně zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s., která si již více než patnáct let klade za cíl podpořit partnerství a spolupráci mezi sektory při rozvoji konkrétního venkovského území ve Středních Čechách.Téměř celé desetiletí působí jako vedoucí Pracovní skupiny Národní sítě Místních akčních skupin ČR, která stála v roce 2015 u vzniku Místních akčních plánů vzdělávání, které si kladou za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v regionálním školství. Vede MAP na Kolínsku a na Nymbursku. Má zkušenosti s komunitní prací v území, podporuje mezinárodní dobrovolnictví organizováním workcampů a preferuje rozvoj území „odspodu“ s významným zapojením komunity.

partnerstvi vladimir srb - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Vladimír Srb

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Vedoucí expert pracovní skupiny Střední článek

Další info

Je konzultant ve vzdělávání, věnuje se problematice efektivního vedení a řízení školství na regionální úrovni. Od roku 2020 vede pracovní skupinu Střední článek v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. V letech 2018–2020 vedl vzdělávací program Nadace České spořitelny a pracoval ve správních radách organizací Učitel naživo a Elixír do škol. V letech 2010–2017 zastával funkci ředitele projektu Pomáháme školám k úspěchu. V letech 2000 až 2010 se věnoval osobnostní a sociální výchově v rámci organizace Projekt Odyssea. Začínal jako učitel angličtiny na základní škole, učitel informatiky na gymnáziu a instruktor zážitkové pedagogiky.

partnerstvi jan sykora - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Jan Sýkora

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Má zkušenosti s výukou na všech typech škol, zaměřuje se na neformální vzdělávání, je členem několika neziskových organizací a tátou tří dětí. Je zřizovatelem a ředitelem ZŠ Hučák v Hradci Králové, školy, která vzdělává podle Jenského plánu. Zakládal Asociaci malých inovativních škol, kterou reprezentuje ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání – SKAV. Má zkušenosti z několika studijních cest v Nizozemsku a dalších evropských zemích. V Královéhradeckém kraji spolupracuje s MAPy i s krajem, kde je členem komise pro vzdělávání.

partnerstvi martin smahel - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Martin Šmahel

Asociace ředitelů základních škol ČR

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Ředitelem základní školy je dvacet sedm roků, z toho drtivou většinu na ZŠ Plaňany v okrese Kolín. Je dlouholetým členem Asociace ředitelů základních škol ČR a druhým rokem členem její Rady. V roce 2005 byl zakládajícím členem MAS Podlipansko, o. p. s. a je členem řídícího výboru MAP na Kolínsku.

partnerstvi michal tarant - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Michal Tarant

Česká rada dětí a mládeže

Zástupce zakladatelské platformy Partnerství 2030+

Další info

Profesně působí jako učitel odborných předmětů ekologie, ochrana přírody nebo rekultivace na SOŠ Schola Humanitas v Litvínově. Tam dále působí jako vedoucí ekologického centra VIANA a projektový manažer školy. Od září 2020 je také ředitelem nově vznikající střední průmyslové školy v Litvínově, která zahájí činnost 1. 9. 2022. Je místopředsedou České rady dětí a mládeže a členem Junáka – českého skauta, aktuálně jako předseda okresní rady v Mostě a vedoucí mosteckého střediska. V minulosti působil sedmnáct let v Náčelnictvu Junáka.

partnerstvi hana kostalova - Pracovní skupiny - Partnerství 2030

Hana Košťálová

Odborná oponentka pracovní skupiny

Další info

Původně učitelka češtiny a pedagogiky. V roce 1997 přinesla do České republiky mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking, kterému se věnovala patnáct let jako národní koordinátorka a lektorka. A ještě dnes se sem tam nechá k lektorování zlákat. Od roku 2010 pracuje pro projekt Pomáháme školám k úspěchu jako jeho odborná vedoucí. Projekt vede síť více než sta veřejných základních škol, které chtějí podpořit každého svého žáka v tom, aby se stal nezávislým a přemýšlivým čtenářem a pisatelem. Hana Košťálová externě spolupracuje s Ředitelem naživo a ve skupině zaměřené na střední článek v projektu Partnerství 2030+. Pro spolupráci v území nabízí konzultace v oblasti čtenářství, pisatelství, sledování dopadu výuky na učení žáka, společného učení pedagogů a pedagogického vedení škol.