Návštěvy škol

Tallin

Ehte Humanitaargümnaasium (web)

Škola s 12. ročníky poskytuje vzdělání na úrovni české základní a střední školy. Velký důraz klade na wellbeing a bezpečné prostředí. Je zapojena do řady programů, mezi které patří například program KiVa pro prevenci šikany.

Tallina Tondi Kool

Největší škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Estonsku. Vyučuje se tu podle zjednodušeného kurikula, které je podle možností dětí rozděleno do tří úrovní.

Tallinna Lilleküla Gümnaasium

Střední škola, která se zaměřuje na integraci minorit a na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Důraz klade na vzdělávání v přírodních vědách a informatice. Ve 37 třídách letos vzdělává 934 žáků.

Tallinna Pelgulinna Gümnaasium

Škola se zaměřuje na vědomé učení“ a spolupráci mezi učiteli (v rámci výukových kruhů) a wellbeing dětí. Na škole, kterou zřizuje město Tallin, se vzdělává 897 žáků, zaměřuje se mimo jiné také na umělecké předměty.

Tallinna Reaalkool

Škola, kterou navštěvuje téměř 1000 žáků ve věku od 7 do 19 let. Charakterizuje se jako akademicky orientovaná, nabízí rozšířenou výuku matematiky, fyziky, biologie, chemie nebo zeměpisu. Žáci v posledních ročnících (odpovídá české čtyřleté střední škole) volí mezi zaměřením na programování, technologie, medicínu a ekonomiku.

Tallinna Arte Gümnaasium

Škola, která staví na hodnotách, jako je otevřenost, podnikavost, inkluzi a schopnost spolupracovat. Navštěvuje ji 831 žáků.

Tartu

Tartu Forseliuse Kool (web)

Škola usiluje o zavádění inovativních metod do výuky s cílem propojovat učení s každodenním životem a rozvíjet schopnost nezávislého učení žáků, kolaborativní učení, manuální dovednosti, kompetence a kreativitu.

Tartu Karlova Kool (web)

Inovativní komunitní škola se zaměřením na vzdělávání v oblasti hudby. Má dvě „hudební“ třídy a na škole působí poloprofesionální pěvecký sbor. Škola klade důraz na úzkou spolupráci s rodiči.

Tartu Raatuse Kool (web)

Na této základní škole je vyučován anglický či německý jazyk již od prvního ročníku. Až do šestého ročníku jsou žáci hodnoceni pouze slovně. Škola dává důraz na inividuální přístup k dětem, průběžnému vyhodnocování jejich pokroků a na spolupráci s dětmi i jejich rodiči.

Tatru Hansa Kool (web)

Pro školu je důležitá spolupráce mezi učiteli a integrace výuky v různých oblastech s cílem budovat v žácích širší náhled na svět kolem nich a vychovávat z nich kreativní a mnohostranné osobností.

Tartu Kivilinna Kool (prezentace)

Škola se zaměřuje na zdraví a pohyb, sebehodnocení, spolupracující učení, sebe-řízení při učení, technologie, e-learning a kritické myšlení.

Tartu Haridustugiteenuste Keskus (web)

Centrum podpůrných vzdělávacích služeb má v Tartu na starosti rozvoj odborných kompetencí pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, ve spolupráci s městským školským odborem koordinuje poskytování služeb pro děti a jejich. Centrum poskytuje služby psychologa, speciálního a sociálního pedagoga nebo logopeda, spolupracuje také s dětským psychiatrem.

Lohja

Roution koulu

Základní škola vzdělává 242 žáků podle konceptu „žít ekologický život“ (living eco-life). Za důležité hodnoty v každodenním životě považuje rovnost a toleranci, demokracii, multikulturalismus, život v komunitě a respekt k individuálním právům a svobodám.

Lohjan yhteislyseo (facebook)

Střední škola s vizí „vstřícného místa k setkávání“ a se stoletou tradicí pro zhruba 800 žáků slouží obyvatelům  města Lohja a jeho širšího okolí. Wellbeing je tu považován za základ, ze kterého vychází všechny ostatní aktivity.

Laurentius-koulu (instagram)

Základní škola, kterou navštěvuje 886 žáků, sídlí v multifunkční budově společně s řadou dalších vzdělávacích institucí, včetně mateřské školy, několika středních škol či umělecké školy.

Ojaniitun koulu (facebook)

Škola, která je ekvivalentem české neúplné základní školy, si zakládá na dobrých vztazích s okolní komunitou, jejím cílem je vzdělávat v bezpečném prostředí, kde je každému naslouchání, a vést žáky  ke zdravému sebevědomí, nezávislosti, odpovědnosti a víře ve vlastní schopnosti.

Ojamonharjun koulu (facebook, instagram)

Škola vznikla před dvěma lety spojením prvního a druhého stupně základní školy a nabízí výuku podle jednotného kurikula během celého základního vzdělávání. Určujícími hodnotami, na kterých škola staví, je bezpečí, respekt k ostatním, wellbeing, odpovědnost a radost z učení.

Järnefeltin koulu

Škola vznikla  teprve před rokem sloučením dvou škol poskytujících vzdělání na úrovni prvního stupně ZŠ a jedné školy poskytující vzdělávání na úrovni druhého stupně ZŠ. Nabízí 550 žákům z okolí úplné základní vzdělání.