Harmonogram

Tři navazující fáze do roku 2030 (model)

Iniciační fáze
2020–2021

• Partnerství založeno a funguje podle principů kolektivního dopadu
• Zaměření na 2 specifické systémové cíle (střední článek, wellbeing)
• Společná vize dosažení prvních dvou specifických cílů a akční plán
• Zapojeno minimálně 10% realizátorů MAP
• Alespoň 80% zakládajících partnerů chce pokračovat
• Závazek donorů (nad rámec NČS) kofinancovat minimálně 30%

lmplementační fáze
2022–2028

• Postupné zapojení většiny klíčových aktérů podporujících dosahování cílů Strategie 2030+
• Partnerství si stanovuje další specifické systémové cíle
• Výrazné posílení systému vedení a podpory škol na celém území ČR
• Měřitelné zlepšení vzdělávacích výsledků a wellbeingu žáků a snížení nerovností
• Závazek donorů (nad rámec NČS) kofinancovat minimálně 60%
• Komplexní evaluace a aktualizace cílů

Partnerství jako trvalá
součást systému 2028–2030

• Partnerství je respektovanou koordinační autoritou ve vzdělávání
• Postupná transformace do stabilní oficiální struktury, která realizuje konsenzuální dohodu o opatřeních podporujících zlepšování učení dětí a snižování nerovností
• Kultura efektivní spolupráce aktérů ve vzdělávání se stává zažitou normou